1. Portal

Bookiet24/Blumendiener24,marka Flower Brothers  z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351. Zarejestrowana pod numerem KRS: 

 

0000645625, REGON: 365725499, NIP: 8522625401 

 

(zwany dalej Portalem) prowadzi portale przeznaczone do porównywania i dostarczania kwiatów, roślin, wyrobów kwiatowych jak i artykuków upominkowych (zwanych dalej towarami). 

 

Wszelkie roszczenia i zobowiązania wynikające z zawartej Umowy i jej wprowadzenia dotyczą stosunku między Klientem a Kwiaciarnią. Poprzez Portal nie dochodzi do skutku ani umowa sprzedaży ani dostawa.

 

Portal udostępnia możliwość porównywania poszczególnych sprzedawców. Do zawarcia umowy z użytkownikiem dochodzi za pomocą przesłanego wniosku online o zawarcie umowy kupna z Kwiaciarnią. Do przesłania umowy do Kwiaciarni dochodzi za pośrednictwem Portalu, przy czym Portal jest upoważniony przez Kwiaciarnię do odbioru umowy. Kwiaciarnia deklaruje użytkownikowi swoją zgodę na zawarcie umowy kupna również za pośrednictwem Portalu, który jest upoważniony do przedłożenia zgody Kwiaciarni użytkownikowi. Portal bierze udział przy zawarciu umowy między użytkownikiem jako nabywcą a Kwiaciarnią. Jednakże Portal nie jest stroną umowy zakupu.

 

Portal jest do dyspozycji jako strona umowy dla przedsiębiorców jak i konsumentów, którzy ukończyli 18 rok życia. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiebiorca jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 

Portal oferuje użytkownikowi możliwość porównywania i w razie potrzeby zakupu oferowanych przez Kwiaciarnię towarów. Aby dokonać zamówienia, należy się uprzednio zarejestrować w serwisie. Rejestracja jest darmowa. 

 

Użytkownik zobowiązuje się wypełnienić dokładnie, kompletnie oraz zgodnie z prawdą wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia. Za podanie fałszywych informacji użytkownik może zostać pociągnięty do odowiedzialności cywilnej, a także karnej. Użytkownik odpowiada za poprawność podanych przez niego danych. Użytkownik odpowiada za to, aby dane dostępowe nie zostały ujawnione osobom trzecim. użytkownik odpowiada na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami prawa. Dane dostępowe muszą być utrzymane w tajemnicy. W przypadku udostępnienia danych osobom nieupoważnionym, należy je natychmiast zmienić. 

 

 

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Kwiaciarnia poprzez portal potwierdzi zawarcie umowy sprzedaży oraz tę informację przekaże Użytkownikowi albo w normalnych okolicznościach uzna, że informacja ta zostanie przekazana Użytkownikowi. W tym celu użytkownik  na wskazany przez siebie adres e-mail dostaje potwierdzenie zamówienia na piśmie, co stanowi przyjęcie propozycji zawarcia umowy sprzedaży.  

Po dokonanym zamówieniu użytkownik otrzymuje komunikat o przewidywanym terminie dostawy, w ciągu którego zamówione towary są dostarczane na podany przez użytkownika adres dostawy.

 

 

3. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy są świeże produkty, ręcznie robione bukiety oraz kompozycje kwiatowe. Może to oznaczać, że produkt dostarczany będzie nieznacznie odbiegał od produktu przedstawionego na Portalu. Wynika to z faktu, że umowa dotyyczy świeżych produktów a kwiaty w okresie kwitnienia zmieniają swój wygląd. Jest to naturalną kolejnością rzeczy i nie stanowi wady produktu. 

 

 

4. Odstąpienie od umowy

Użytkownik ze względu na unikalność i świeżość produktu nie może odstąpić od umowy, ponieważ umowa dotyczy dostawy towarów, których stan może ulec szybkiemu zepsuciu lub/oraz których termin ważności szybko upływa. Jeżeli część zamówienia nie odpowiada powyższemu przepisowi, wtedy Użytkownikowi, o ile jest Konsumentem w rozumieniu ustawy, przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeżeli doszło do zawarcia trasakcji w celach komercyjnych lub na potrzeby samodzielnej działalności zawodowej użytkownika. 

 

 

5. Płatność i bezpieczeństwo

Przy zamówieniu za pośrednictwem portalu, mają Państwo możliwość wyboru między następującymi metodami płatności: kartta kredytowa, PayPal oraz przelew natychmiastowy. 

 

Jeżeli zdecydują się Państwo na dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej, powyższa płatność będzie obsługiwana za pomocą uznawanej i bezpiecznej firmy, natomiast my  w przypadku płatności za pośrednictwem naszej strony gwarantujemy najwyższe bezpieczeństwo. 

 

 

6. Zakres odpowiedzialności

Do umowy sprzedaży dochodzi wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a Kwiaciarnią. Odpowiedzialność Portalu w zakresie gwarancji i odszkodowania, wynikającego z korzystania z portalu, jest regulowana przepisami prawa. 

 

Jednakże, portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, w szczególności przerwanie dostępu do portalu z powodu błędów transmisji lub błędów w zasięgu sieci. 

 

 

7. Ochrona danych

Portal przestrzega ustawowych przepisów dotyczących ochrony danych.

 

Informacje o kliencie i dane będą traktowane jako poufne i nie bedą ujawnione osobom trzecimbez wyraźnej zgody użytkownika. Dane te będą wykorzystywane do rozliczenia i dostawy zamówień. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz naszą politykę prywatności.

 

 

8. Postanowienia końcowe

W przypadku nieważności poszczególnych postanowień umownych ważność pozostałych postanowień pozostają nienaruszone. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

KONIEC